องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) [ 26 ม.ค. 2567 ]10
2 แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายงานประจำปี 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]4
3 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ 26 ม.ค. 2567 ]4
4 คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย [ 26 ม.ค. 2567 ]19
5 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2567 ]7
6 คู่มือบริหารงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2567 ]10
7 คู่มือปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราห์ [ 26 ม.ค. 2567 ]10
8 คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น [ 26 ม.ค. 2567 ]4
9 คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง [ 26 ม.ค. 2567 ]6
10 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 26 ม.ค. 2567 ]5
11 คูมือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ม.ค. 2567 ]7
12 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ [ 26 ม.ค. 2567 ]14
13 คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลาง ในระบบ e-GP [ 16 ก.พ. 2566 ]41
14 คู่มือก่อสร้างทางสำหรับ อปท. [ 16 ม.ค. 2566 ]52
15 คู่มือการดำเนินการทางวินัย [ 12 ม.ค. 2566 ]42
16 คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมุ่บ้าน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]35
17 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท [ 10 ม.ค. 2566 ]49
18 คู่มือการปฏฺิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2566 ]65