องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 24 ม.ค. 2565 ]43
2 คู่มือขอรับเบี้ยยังชีพ [ 5 พ.ค. 2558 ]59
3 คู่มือขอข้อมูลข่าวสาร [ 5 พ.ค. 2558 ]49
4 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน [ 5 พ.ค. 2558 ]63
5 คู่มือการบริหารงานด้านความโปร่งใส [ 5 พ.ค. 2558 ]57
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 พ.ค. 2558 ]40
7 การรับชำระภาษีป้าย [ 5 พ.ค. 2558 ]43
8 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 5 พ.ค. 2558 ]40
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียบพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรญีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 5 พ.ค. 2558 ]43
10 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 5 พ.ค. 2558 ]36
11 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรญีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 5 พ.ค. 2558 ]39
12 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 5 พ.ค. 2558 ]41
13 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 5 พ.ค. 2558 ]39
14 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (2) [ 5 พ.ค. 2558 ]32
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 5 พ.ค. 2558 ]40