องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

นโยบายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาความเป็นอยู่ เชิดชูประเพณี กีฬาดีภาคตำบล ประชาชนมีส่วนร่วม”

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

                วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทางพันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ จึงได้กำหนดพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1) พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง
2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ตำบล
3) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4) จัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6) ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ โดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
8) ส่งเสริมโครงการเกษตรอินทรีย์

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

                จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1) ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้
2) ได้รับบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
3) ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4) ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
5) การศึกษาดีมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
6) ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล
7) อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8) ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
9) อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ดี
10) มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
11) ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
12) ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
13) ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์