องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววรรธนะ  อุดมศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.086-8390203
นางนฤมล  เรืองรอง
นางสาวนุชนารถ  นาคภูมิ นางสาวอุไรวรรณ  ศิริบูรณ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ครูชำนาญการ ครู
โทร.080-1662288
โทร.089-0012206 โทร.093-5809025
นางสาวศิริลัดดา  สาระใต้
นางสาววรรณลดา  สุขส่ง นางไพฑูรย์  สีเหลือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
โทร.0802414751 โทร.096-6800959 โทร.099-7509912
นางสาววิลาวัลย์  พุทธเสน


พนักงานจ้างเหมาบริการ(คนงานทั่วไป)


โทร.089-6353211