องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

หัวหน้าส่วนราชการ

นางพัฒนิดา ดีพูน


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ

เบอร์โทรศัพท์ : 088-5821159นางปุญญาภา  พรมโลก
นางอรุณรัตน์ เจริญวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 094-5613380

เบอร์โทรศัพท์ : 081-2665562

นายพรชัย  อุ่นญาติ

นางสาววรรธนะ  อุดมศรี
ผู้อำนวยการกองช่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ :086-3009740

เบอร์โทรศัพท์ : 086-8390203