องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

กองช่าง
นายพรชัย  อุ่นญาติ


ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.086-3009740
นายวัชระ ชำบุญมี นายกิตติโชติ  คำฤาชา นายอภิสิทธิ์  พิมพ์สวัสดิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน
โทร.087-9620131 โทร.093-3259828 โทร.098-1787912
นายพรชัย  สระ นางสาวเจนจิรา  สีเหลือง นายวรลิขิต  เผ่นโผน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร.080-0866314 โทร.097-3354385 โทร.065-8860567
นายประจักษ์  คำตา นายธีรวัฒน์  บรรลุ นายพรประชา  มนสิมา
พนักงานบริการจ้างเหมา
(ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษา)
พนักงานบริการจ้างเหมา
(ดูแลซ่อมแซมบำรุงรักษา)
พนักงานบริการจ้างเหมา
(ดูแลน้ำประปา)
โทร.085-7708996 โทร.062-5099771 โทร.064-4526572