องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

กองคลัง

       นางอรุณรัตน์ เจริญวรรณ์


      ผู้อำนวยการกองคลัง

      เบอร์โทรศัพท์ : 081-2665562
     นางสาวสุวรรณี เสมอใจ
      นางณมน  แพงคำแดง
-ว่าง-
     นักวิชาการเงินและบัญชี       นักวิชาการพัสดุ
        เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     เบอร์โทรศัพท์ : 080-1734099
       เบอร์โทรศัพท์ : 095-6048282
       เบอร์โทรศัพท์ :
นางสาวภัทรภร  มนสิมา       นางสาวนภัสสร  คำหล้า นางสาวดารุณี  เพ็ชรฏา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6515778     เบอร์โทรศัพท์ : 088-2642382 เบอร์โทรศัพท์ : 097-1126883
นางสาวมาฤณี  บุญทวาส นายไพศาล  ดาวพันธ์   นางสาวสิริยากร   คำหล้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยสบับสนุนงานพัสดุ ผู้ช่วยสนับสนุนงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ : 084-4315237 เบอร์โทรศัพท์ : 062-9948382 เบอร์โทรศัพท์ : 066-0464200