องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

สำนักปลัด

นางปุญญาภา  พรมโลก
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.094-5613380
นายสุชน  ผลบุญ นางจารุวรรณ  กาวัน นางสาวกิ่งเพชร  รักชาติ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.089-6901583 โทร.093-5532001 โทร081-1203797
นางสาวสุกัญญา  แพงดี นางสุพิชญา  จันทะเสน จ่าเอกกัมปนาท  ทองสุ
นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร.099-0623993 โทร.090-3593955 โทร.086-8241866
นายธนภัทร  ทองใบ นางสาวชนากานต์  จันทศิลา
นายรังสฤษฎ์  พรมมาดวง
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
โทร.080-9480234 โทร.090-3593955 โทร.082-1259316นายลิขิต  บุษบรรณ์ นายวีรพงษ์  มาตรผล  นางสาวพัชราภรณ์  แก้วมณีย์พนักงานขับรถยนต์(รถยนต์ส่วนกลาง) พนักงานขับรถยนต์(รถพยาบาลฉุกเฉิน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


โทร.061-0811031 โทร.088-5825329 โทร.096-6547331นางสาวมนชญา  สุวรรณเสาร์
นายประจวบ  สีเหลือง
นางสาวสุวพรรณ  พุทธเสน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานเจ้างเหมาบริการ(คนดูแลสวน) พนักงานจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
โทร.063-7752555 โทร.083-3720007 โทร.084-5353557