องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

สภาอบต.

 
นายสุพิจ เสนาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0666047
   
นายบุญยงค์ นันทวงค์ นางพัฒนิดา  ดีพูน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 096-6876466 เบอร์โทรศัพท์ : 088-5821159
นายสมคิด จันทสาร
นายประมวล แก้วมณีย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2626465
เบอร์โทรศัพท์ : 093-3169757


นายสำเริง โสมา
นายบุญเรือง เขตตะ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 4 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0668830
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2557366