องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร

                                            

                                           
                                
นายพิชิตชัย อินทอง

 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  เบอร์โทรศัพท์ 094-7939816


นายสุทัศน์ คำเนตร

นายสุทัศน์ นาคภูมิ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 096-7630116
เบอร์โทรศัพท์ 098-7055634นายวีระยุทธ  พุทธเสน


เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 063-7548425