องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ : www.phonkho.go.th

 
 

 

 

ประวัติความเป็นมา

 

ความเป็นมา

              องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลโพนค้อ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 113 ตอนที่ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 เป็น อบต.ชั้น 2 ปรับเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ตามมติประชุม ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2551 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2551

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ           จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันออก     จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันตก       จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • ทิศใต้                จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 14.033 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,643 ไร่ 3 งาน พื้นที่ทำการเกษตร 5,948 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 1,045 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 650 ไร่

สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป สภาพทางเศรษฐกิจ และสภาพทางด้านสังคม

1.1 ความเป็นมา

             องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมืองศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ประมาณ 10 กิโลเมตร ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลโพนค้อ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 113 ตอนที่ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 เป็น อบต.ชั้น 2 ปรับเป็น อบต.ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ตามมติประชุม ก.อบต.จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 6/2551 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2551

1.2 อาณาเขต

ทิศเหนือ      จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทิศตะวันออก จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทิศตะวันตก   จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทิศใต้          จรดกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ

                 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ มีเนื้อที่ทั้งหมด 17.10 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,643 ไร่ 3 งาน พื้นที่ทำการเกษตร 5,948 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 1,045 ไร่ พื้นที่สาธารณะ 650 ไร่

1.3 ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป

                สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ มีพื้นที่ป่าไม้เล็กน้อย ดินมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายไม่สามารถ อุ้มน้ำได้ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทำนา ทำสวนและปลูกพืชผัก มีหนองน้ำขนาดเล็กอยู่ทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ มีเขตพื้นที่การปกครองจำนวน 6 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านโพนค้อ ผู้ใหญ่บ้าน นายประกิจจา สาระใต้
หมู่ที่ 2 บ้านโพนค้อ (หนอง) ผู้ใหญ่บ้าน นางยสุตมา คำจันทร์
หมู่ที่ 3 บ้านยานาง ผู้ใหญ่บ้าน นายสุริศักดิ์ จันทศิลา
หมู่ที่ 4 บ้านกลาง ผู้ใหญ่บ้าน นายพรมสร คำเนตร
หมู่ที่ 5 บ้านโนน กำนันตำบลโพนค้อ นายวิจิตร เสนาง
หมู่ที่ 6 บ้านตะวันออก ผู้ใหญ่บ้าน นายประเสริฐ เทศะบำรุง