ประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 [ 22 มี.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบันชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลป็นพนักงานจ้างของ อบต.โพนค้อ [ 8 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลคะแนนการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 8 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ อบต.โพนค้อ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุกราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 [ 24 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ [ 27 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................
ผลคะแนนสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................................................