วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการดูแล/ซ่อมแซม/บำรุงรักษาประปา ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ศพด.วัดโพนค้อ ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการดูแลสวน ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนค้อ ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานทั่วไปกองช่าง ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สินและการบริหารพัสดุ ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบุคคลช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2567
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไปกองช่าง ประจำงวดเดือน เมษายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2567
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.128-10 เส้นบ้านโพนค้อ-ที่สาธารณะโนนขี้เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านโพนค้อ ตำบลโพนค้อ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 910.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,550.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ